De fet

Notícies del fet cert – Facturació electrònica

Com sabreu, l'Agència Tributària està desenvolupant la normativa final per al compliment de la nova llei antifrau, 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473

Ja es van publicar a través del Reial decret 1007/2023, de 5 Desembre 2023, els requisits dels sistemes informàtics de facturació per a empresaris i professionals.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24840

I ara esperem la publicació de l'Ordre Ministerial d'especificacions tècniques i funcionals dels sistemes informàtics de facturació
A partir de la data d'aquesta publicació de la dita Ordre Ministerial, els desenvolupadors de programari de facturació tindran un termini de 9 mesos per adaptar els seus sistemes a la nova normativa.

I el 1 de juliol de 2025, de forma obligatòria, tots els programaris de facturació han de funcionar d'acord amb la nova normativa.
I tots els negocis d'empreses i autònoms estaran obligats a complir-la.
S'acaba així la possibilitat de fer factures escrites en paper o mitjançant Word o Excel.

Només seran legals, a Espanya, les factures emeses a través de sistemes informàtics adaptats a la nova normativa.

La normativa de l'Agència Tributària permet 2 modalitats:

– No, en realitat
En aquesta modalitat cal formatar la factura, signar-la amb certificat digital, guardar-la durant diversos anys, fer backups i assegurar-se que no es pot alterar (ni esborrar, ni alterar).

I cal crear un sistema de registre d'esdeveniments (que podeu sol·licitar Hisenda en qualsevol moment).

En aquest registre d'esdeveniments cal anotar tots els accessos i canvis que hi hagi hagut al sistema de factures.
I cal comptar amb un sistema com el de Veri*Factu per enviar les factures en el moment que les sol·liciteu Hisenda.
Tot aquest procés per garantir la traçabilitat, integritat, inalterabilitat, conservació, accessibilitat i llegibilitat de les factures és molt difícil de complir.
I el seu no compliment implica fortes sancions.

– Per ser veritat
En aquesta modalitat n'hi ha prou de formatar cada factura, encadenar-la mitjançant un hash i enviar-la al moment de la seva emissió.
També s'obliga a imprimir les factures incloent un codi QR que es generarà a través d'un procés determinat.
I amb això, atès que totes les factures obren en poder d'Hisenda, es donen per complerts la resta d'obligacions.
Per tant, no existeix el perill de sancions.
És la modalitat que recomana Hisenda.

Nosaltres només oferirem la modalitat Veri*Factu.

Us deixo els enllaços a la darrera presentació online de l'Agència Tributària, a la qual vaig assistir, de l' 14 de febrer.
La primera part és teòrica i explica la normativa:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/20240211SeminVerifactEEDD-ONIF.pdf
La segona és més pràctica i explica com funcionarà:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/20240211SeminVerifactEEDD-DIT.pdf

model 347

Model 347: Què és i qui ho ha de presentar?

El model 347 qui han de complir la seva presentació, com completar-ho i els terminis per informar l'Agència Tributària.

Què és l'informe 347?

L'informe 347 és una declaració informativa anual que cal presentar davant l'Autoritat Tributària al febrer de cada any. El seu objectiu és informar Hisenda sobre les operacions amb tercers quan l'import facturat superi els 3.005,06 euros.

Qui ha de presentar l'informe 347?

Aquesta obligació recau sobre totes les persones físiques (autònoma) i jurídiques (empreses), tant públiques com privades, que realitzin activitats empresarials o professionals. Això inclou els qui, d'acord amb allò establert a l'article 93 de la Llei General Tributària, estiguin obligats a presentar una declaració anual sobre les seves transaccions amb tercers.

L'informe 347 és presentat tant per proveïdors com per clients, per tal que l'Administració pugui verificar la precisió de la informació declarada. A més, també estan obligades a presentar-ho associacions, societats, col·legis professionals i altres entitats que gestionin cobraments en nom dels seus socis, associats o col·legiats, ja sigui per honoraris professionals o drets de propietat intel·lectual.

Exempcions de l'informe 347

No totes les entitats estan obligades a presentar linforme 347. Es troben exemptes les següents:

Aquelles que realitzin activitats empresarials o professionals a Espanya però no tinguin la seu d'activitat econòmica al territori espanyol. Persones físiques i entitats subjectes a l'IRPF per estimació objectiva ia l'IVA per règims simplificats o d'agricultura, ramaderia i pesca. Els qui estiguin obligats a portar els Llibres Registre d'IVA a través del subministrament immediat d'informació (SII) de l'AEAT. Entitats que no hagin fet operacions que superin els llindars establerts durant l'any natural corresponent. Aquelles les operacions de les quals no estiguin subjectes al deure declaració segons el que estableix la llei. Aquelles obligades a informar sobre operacions als llibres de registres de l'IVA, així com les esmentades al Reglament de gestió de tributs derivats del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries. Terminis de presentació de l'informe 347 a 2023 La presentació d‟aquest informe es realitza durant el mes de febrer de cada any i cobreix les operacions realitzades durant l‟any natural anterior.

Com completar l'informe 347 Resum de la Declaració

El resum inicial ha de contenir les dades de contacte i identificació del declarant, incloent el domicili fiscal. En el cas de menors de 14 Anys, cal proporcionar també el NIF del representant legal (pare, mare o tutor).

Cal indicar l'any de les operacions baix “Exercici i modalitat de presentació”. A més, si es tracta d'una declaració complementària o substitutiva, cal marcar la casella corresponent i especificar el número identificatiu de la declaració anterior.

Resum de les Dades Declarades Aquí s'inclourà la informació sol·licitada a cada casella:

Nombre total de persones i entitats relacionades. Import total anual de les operacions. Nombre total d'immobles relacionats. Import total d'operacions de lloguer de locals.

Relació de Declarats A les pàgines internes de l'Informe 347, es detallen les operacions realitzades amb tercers que superin el llindar establert.

Per a cada declarat, s'han de proporcionar les dades següents:

TIN y, en cas necessari, NIF del representant. Nom o raó social. Província i país (si no és espanyol ni opera a Espanya). Claus de les operacions. Relació d'immobles S'hi inclouran les dades relacionades amb operacions de lloguer de locals de negoci que superin el llindar especificat.

Per a cada immoble, es requerirà:

NIF de l'arrendatari i, i aplicar, del representant. Nom o raó social. Import total de l'operació. Referència cadastral i adreça completa de l'immoble.

Presentació de l'informe 347

La presentació es realitza telemàticament a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, utilitzant Cl@ve PIN o certificat electrònic, depenent de les circumstàncies del declarant.

Un cop presentat, es generarà un rebut de presentació i un codi segur de verificació com a comprovant.

hisenda aprova requisits programes facturacion

El Govern dóna llum verda als requisits per a programes informàtics de facturació, per tal de prevenir pràctiques fraudulentes.

Aquestes mesures, contingudes en un reial decret, estableixen normes mínimes que han de complir els programaris de facturació i estandarditzen els formats dels registres, amb el propòsit de combatre el frau fiscal a les transaccions comercials. La normativa prohibeix expressament l'ús de programari de supressió de vendes’ o ‘programari de doble ús’, que possibilita mantenir una doble comptabilitat per amagar part de les vendes, segons ha explicat el Ministeri d'Hisenda en un comunicat.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/06/pdfs/BOE-A-2023-24840.pdf

Els productors i comercialitzadors d'aquests programes tenen com a termini límit el 1 de juliol de 2025 per adaptar-se a les noves disposicions. El reglament, resultat de consultes amb la indústria del programari, se centra a imposar obligacions als productors i comercialitzadors, no als empresaris i professionals que utilitzen aquests programes. Hisenda insta aquests actors a oferir sistemes informàtics de facturació que compleixin amb les normatives als empresaris.

La proposta d'Hisenda cerca una solució informàtica integral i segura que simplifiqui el compliment tributari mitjançant un sistema de facturació segur i fiable que eviti alteracions indegudes als registres. A partir del 1 de juliol de 2025, els sistemes hauran de generar i emmagatzemar de manera segura els registres de facturació, incloent informació com a nom, identificació fiscal, número de factura, data, tipus de factura expedida i règim d'IVA.

Cada factura haurà de portar un ‘hash’ encadenat o empremta que la relacioni amb factures anteriors, juntament amb una signatura electrònica, per prevenir alteracions posteriors. Aquestes obligacions apliquen a totes les factures, incloent les simplificades o “bitllet”, amb excepcions per als empresaris acollits al subministrament immediat dinformació (SII) d'IVA, que ja informen a Hisenda de cada operació, entre altres excepcions..

Com a mesura de seguretat addicional, els productors i comercialitzadors d'aquests programes han de certificar el compliment de les normatives mitjançant una declaració responsable i llençar els nous sistemes al mercat nou mesos després de l'aprovació de l'ordre ministerial que especifiqui els detalls tècnics.

A més de combatre el frau, la normativa busca modernitzar la infraestructura digital de pimes i autònoms, així com millorar el compliment tributari. Hisenda recorda als usuaris la possibilitat d'enviar els registres de facturació a l'Agència Tributària per facilitar la presentació de declaracions i portar els llibres registre d'IVA.

iva-dels-aliments-en-europa 2

EL GOVERN PRORROGA LA REBAIXA DE L'IVA DELS ALIMENTS I ALTRES MESURES DE LLUITA CONTRA LA CRISI FINS FINAL D'ANY

Els aliments de primera necessitat mantindran un IVA al 0%, el mateix que passarà amb aquells que van ser rebaixats del 10% A 5%, entre els que estan pastes i olis alimentaris.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2023/Paginas/20230627-MEDIDAS-FISCALES.aspx

27 de juny de 2023.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley de prórroga de determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, en el que se extienden hasta el 31 Desembre 2023 varias medidas que empezaron a aplicarse a mediados de 2022 con el fin de abaratar el coste de la vida y reforzar la lucha contra la inflación.

Rebajas de IVA

Para seguir contribuyendo a que los ciudadanos afronten de mejor manera el coste de la cesta de la compra, se mantienen las rebajas de IVA del 4% A 0% en los productos de primera necesidad y del 10% A 5% en otros productos básicos. Dos rebajas impositivas que se han mostrado eficaces en la lucha contra la inflación, tal y como atestiguan las sucesivas caídas de la misma en lo que va año.
En el caso del IVA que pasa del 4% A 0%, los productos de primera necesidad afectados seguirán siendo:

 • El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan
  común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan
  común.
 • Las harinas panificables.
 • Las leches producidas por cualquier especie animal: natural,
  certificada, pasteuritzada, concentrat, desnatada, esterilitzada, UHT,
  evaporada i en pols.
 • Los quesos.
 • Los huevos.
 • Las frutas, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que
  tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código
  Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

El listado de los que mantendrán esa rebaja del 10% A 5% de IVA también se mantendrá inalterable. Por lo que las pastas alimenticias y los aceites, incluido el de oliva, seguirán bajo ese tipo impositivo. Algo que, como ya ocurre, se extenderá a todos los productos alimenticios que contaran con ese gravamen inicial.

Todas estas rebajas tributarias permanecerán en vigor hasta el 31 Desembre 2023, siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa en el
mes de septiembre, cuyo dato se conocerá en el mes de octubre, se recuperaría el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos antes referidos en los dos últimos meses previstos para la aplicación de la medida. és a dir, desde el 1 de novembre.

Con esta prórroga para el segundo semestre de 2023, el ahorro para las familias tanto por los productos que pasarán del 4% A 0% como por lo que cambien del 10% A 5% sería de 661 el vostre agent de digitalització a Digital Kit, como ya ocurrió en el del primer semestre del año. és a dir, los hogares se ahorrarán 1.320 millones en este ejercicio por la rebaja del IVA. Por lo que se persevera en poner el foco en los productos más utilizados a diario por la ciudadanía.

tbaiweb

el 1 d'abril del 2023 Gipuzkoa inicia el període obligatori de Facturació Electrònica TicketBAI – Sectors de construcció, immobiliàries, transport i serveis.

A partir del 1 d'abril del 2023, s'inicia el període obligatori de facturació TicketBAI a Gipuzkoa per al Sector de construcció, immobiliàries, transport i serveis. Secció 1, els compresos entre els grups 501 i el 508; entre els grups 691 i el 757; el grup 833; i entre els grups 851 i el 999.

No es podran emetre factures sense comunicar a la Hisenda Foral el corresponent TicketBAI amb el codi QR a la Factura.

Podeu consultar el calendari TicketBAI des de l'administració hisenda a https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/calendario

El nostre ERP FacturaOne està registrat com a Programari Garant TicketBAI https://www.batuz.eus/es/registro-de-software?q=facturaone i pots facturar/emetre TicketBAI des de l'ERP WEB o des de l'aplicació mòbil per Android.

També disposem per a botigues online WooCommerce, d'un plugin registrat com a Programari Garant TicketBAI, que de forma automàtica les vendes de la teva botiga online Emetent la factura i enviant-la a TicketBAI automàticament. Més informació a https://wp-tbai.com

Si necessiteu més informació o que us donem d'alta per poder emetre factures TicketBAI amb el nostre ERP FacturaOne o el nostre plugin per a WooCommerce, no dubti en contactar amb nosaltres.

FacturaOne - Software ERP Facturació
5147889

El govern suprimeix l'IVA en pa, farines, llet fruites i verdures.

A partir del 1 de Gener del 2023, el Govern elimina l'IVA en pa, farines, lleche, fruites i verdures, i rebaixa l'IVA del 10% A 5% en oli i pasta durant un període de sis mesos.

Segons el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

Adapta els productes del teu ERP FacturaOne a l'IVA corresponent

Vostè ERP FacturaOne està preparat perquè puguis crear l'IVA del 5% i modificar els teus productes a l'IVA corresponent. És necessari aquest canvi durant el període de sis mesos que ha establert el govern.

Llista d'aliments de primera necessitat

 • Pa comú així com massa de pa comú congelat.
 • ÂFarines panificables.
 • ​Llets produïdes per qualsevol espècie animal, de mar natural, natural, certificada, pasteuritzada, concentrat, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Formatges.
 • Ous.
 • fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

Aliments que no entren dins de les reduccions

 • Carne
 • Peix
 • Begudes ensucrades
 • Begudes alcohòliques
 • etc…

El Govern d'Espanya ha anunciat larebaixa temporal de l'IVA del 4% A 0% als aliments de primera necessitat. A més, rebaixarà l'IVA de l'oli i la pasta del 10% actual al 5%. Una mesura temporal per frenar les conseqüències de les pujades dels preus als aliments. Aquestes mesures estaran en vigor durant el primer semestre de 2023.

El president Pedro Sánchez ha anunciat aquesta rebaixa dins un gran paquet de mesures anticrisi. L'anomenat ‘escut social‘ del govern PSOE-Podem manté el límit del 2% a la pujada dels lloguers. També manté les ajudes al transport públic. Això sí, el Govern Central ha anunciat també la fi de lajuda de 20 cèntims a la gasolina, a partir del 1 de gener. La gasolina és avui més barata que al març, quan es va establir aquest ajut.

Actualment elIVA està al 4% als aliments de primera necessitat: fruites, verdures, paella, farines, lleche, queso, hortalisses, llegums, patata i cereals. Ara, durant sis mesos, l'IVA desapareixerà d'aquests productes. Aquests productes han pujat de manera important, especialment el pa i les farines. Ara aquesta pujada hauria de suposar una rebaixa d'almenys 5 cèntims a cada barra de pa amb el començament de 2023.

IVA

L'IVA és un impost indirecte, que paga qualsevol contribuent, independentment de la renda. Hi ha tres tipus d'IVA: l'ordinari del 21%, el reduït del 10% i el superreduït del 4%. L'IVA va néixer a 1986 amb l'entrada d'Espanya a la UE i la quantia ha anat augmentant al llarg de les dècades.

A Àlaba és Diputació qui gestiona la recaptació per IVA, amb la qual cosa caldrà una adaptació urgent de la normativa foral. A més, també caldrà una adaptació de les caixes registradores a diferents comerços.

tbaiweb

el 1 de Novembre Gipuzkoa inicia el període obligatori de Facturació Electrònica TicketBAI

A partir del 1 de novembre, s'inicia el període obligatori de facturació TicketBAI a Gipuzkoa per al Comerç al detall, hoteleria i sector de l'allotjament.

No es podran emetre factures sense comunicar a la Hisenda Foral el corresponent TicketBAI amb el codi QR a la Factura.

Podeu consultar el calendari TicketBAI des de l'administració hisenda a https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/calendario

El nostre ERP FacturaOne està registrat com a Programari Garant TicketBAI https://www.batuz.eus/es/registro-de-software?q=facturaone i pots facturar/emetre TicketBAI des de l'ERP WEB o des de l'aplicació mòbil per Android.

També disposem per a botigues online WooCommerce, d'un plugin registrat com a Programari Garant TicketBAI, que de forma automàtica les vendes de la teva botiga online Emetent la factura i enviant-la a TicketBAI automàticament. Més informació a https://wp-tbai.com

Si necessiteu més informació o que us donem d'alta per poder emetre factures TicketBAI amb el nostre ERP FacturaOne o el nostre plugin per a WooCommerce, no dubti en contactar amb nosaltres.

FacturaOne - Software ERP Facturació
1156266199

Límit per a pagaments i cobraments en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros

Avui dia, encara hi ha molta gent que no sap que hi ha un límit per fer pagaments en efectiu a Espanya. Sabies que si no ho compleixes pots ser sancionat per l'Agència Tributària?

Quin és el límit dels pagaments en efectiu?

La llei 11/2021 de l' 9 de Juliol de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, coneguda com a LLEI ANTIFRAU, limita els pagaments en efectiu a partir de 1.000 euros. És a dir, no es podran fer pagaments en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros.

 • La limitació s'aplica almenys una de les parts intervinents a l'operació sent un empresari o professional i no entre dos particulars.
 • No es pot fraccionar limport duna venda superior o igual a 1.000 euros, Significo, no es podrà pagar per exemple 500 euros en efectiu i la resta per transferència.
 • Es considera mitjà de pagament efectiu els bitllets, monedes i xecs bancaris al portador.
 • Totes les operacions realitzades igual a 1.000 euros o superiors s'haurà de conservar el justificant durant 5 Anys, per si ho requereix l'Agència Tributària.

Sancions de l'incompliment de la limitació de pagaments en efectiu

És important destacar que l‟incompliment d‟aquesta normativa suposa una infracció administrativa greu, i ambdues parts comprador i venedor, són responsables solidaris del dit incompliment, de manera que la sanció tributària pot anar indistintament contra qualsevol d'ells.

La sanció es calcularà en la quantitat pagada en efectiu en aquesta transacció, sent la multa d'un 25% del dit import.

També cal destacar que si una de les dues parts denuncia l'operació a l'Agència Tributària els tres mesos següent, facilitant les dades de l'altra persona intervinent, quedarà exonerada d'aquesta responsabilitat i lliure de la sanció.

tbaiweb

Connector WPTicketBAI per a WooCommerce

Connector WPTicketBAI per a WooCommerce

Necessites un connector per emetre factures de TicketBAI, amb el nostre plugin WPTicketBAI compliràs amb totes les obligacions que imposa TicketBAI per als autònoms i empreses del País Basc.

Què és i com funciona?

Amb el plugin WP TicketBAI, podràs complir totes les obligacions que imposa TicketBAI per als autònoms i empreses amb domicili fiscal al País Basc.

 • Emet Factures amb codi TBAI i codi QR de TicketBAI
 • Envia, de forma automàtica, i immediata, les factures a Hisenda Foral
 • Permet l'anul·lació de factures
 • Genera Factures Rectificatives
 • Comprovació del NIF/CIF/NIE del destinatari de la factura
 • Resums mensuals, trimestrals i anuals de factures
 • Descàrrega de dades per a les declaracions d'IVA
 • i molt més

I tot això sense necessitat d'instal·lar certificats digitals, ja que utilitza la modalitat “Emissió per Tercers” autoritzada per TicketBAI.

Des del moment d'instal·lar el connector, ja podràs generar Factures amb codi TBAI i codi QR, de forma gratuïta, en entorn de proves.

Aquestes factures s'enviaran a l'entorn de proves d'Hisenda Foral perquè es puguin comprovar escanejant el codi QR.
Podeu llegir les nostres polítiques de servei i termes a https://www.facturaone.com/aviso-legal/

INSTAL·LACIÓ

GUIA D'INSTAL·LACIÓ

 1. Instal·la el Plugin i activa-ho.
 2. Ja podeu provar l'ENTORN DE PROVES i veure com funciona el plugin.
 3. Si t'agrada, pots registrar-te i t'informarem dels nostres serveis i tarifes.
 4. Salutacions!!! Un cop registrat, us donem l'APIkey que us permetrà emetre factures en entorn real TicketBai amb les vostres dades.

REQUERIMENT MÍNIM

 • WordPress 4.7 el superior
 • versió PHP 5.4 el superior
 • Versió de MySQL 5.0 el superior
 • WooCommerce

RECOMANEM QUE EL TEU HOST SUPORT:

 • versió PHP 7.0 el superior
 • Versió de MySQL 5.6 el superior
 • Límit de memòria de WordPress 64 MB o superior (128 MB o superior)

Tot són avantatges! A què estàs esperant!

FacturaOne - Software ERP Facturació
fent-pos - còpia

POS TPV Punt de venda per a la teva botiga

POS TPV Punt de venda per a la teva botiga

Et presentem el nostre Terminal de punt de venda POS WEB, disponible per treballar fàcilment a la teva botiga amb els teus clients des de pantalles tàctils / facturaone pos tpv.

El sistema està integrat amb el nostre ERP FacturaOne, i permet gestionar les famílies, marques, productes, estoc, usuaris.

* Per poder utilitzar la pantalla POS es recomana una pantalla amb una mida mínima de 1200×500, utilitzant el navegador Chrome o Mozilla Firefox.


Tot són avantatges! A què estàs esperant!

FacturaOne - Software ERP Facturació