Model 347: Què és i qui ho ha de presentar?

El model 347 qui han de complir la seva presentació, com completar-ho i els terminis per informar l'Agència Tributària.

Què és l'informe 347?

L'informe 347 és una declaració informativa anual que cal presentar davant l'Autoritat Tributària al febrer de cada any. El seu objectiu és informar Hisenda sobre les operacions amb tercers quan l'import facturat superi els 3.005,06 euros.

Qui ha de presentar l'informe 347?

Aquesta obligació recau sobre totes les persones físiques (autònoma) i jurídiques (empreses), tant públiques com privades, que realitzin activitats empresarials o professionals. Això inclou els qui, d'acord amb allò establert a l'article 93 de la Llei General Tributària, estiguin obligats a presentar una declaració anual sobre les seves transaccions amb tercers.

L'informe 347 és presentat tant per proveïdors com per clients, per tal que l'Administració pugui verificar la precisió de la informació declarada. A més, també estan obligades a presentar-ho associacions, societats, col·legis professionals i altres entitats que gestionin cobraments en nom dels seus socis, associats o col·legiats, ja sigui per honoraris professionals o drets de propietat intel·lectual.

Exempcions de l'informe 347

No totes les entitats estan obligades a presentar linforme 347. Es troben exemptes les següents:

Aquelles que realitzin activitats empresarials o professionals a Espanya però no tinguin la seu d'activitat econòmica al territori espanyol. Persones físiques i entitats subjectes a l'IRPF per estimació objectiva ia l'IVA per règims simplificats o d'agricultura, ramaderia i pesca. Els qui estiguin obligats a portar els Llibres Registre d'IVA a través del subministrament immediat d'informació (SII) de l'AEAT. Entitats que no hagin fet operacions que superin els llindars establerts durant l'any natural corresponent. Aquelles les operacions de les quals no estiguin subjectes al deure declaració segons el que estableix la llei. Aquelles obligades a informar sobre operacions als llibres de registres de l'IVA, així com les esmentades al Reglament de gestió de tributs derivats del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries. Terminis de presentació de l'informe 347 a 2023 La presentació d‟aquest informe es realitza durant el mes de febrer de cada any i cobreix les operacions realitzades durant l‟any natural anterior.

Com completar l'informe 347 Resum de la Declaració

El resum inicial ha de contenir les dades de contacte i identificació del declarant, incloent el domicili fiscal. En el cas de menors de 14 Anys, cal proporcionar també el NIF del representant legal (pare, mare o tutor).

Cal indicar l'any de les operacions baix “Exercici i modalitat de presentació”. A més, si es tracta d'una declaració complementària o substitutiva, cal marcar la casella corresponent i especificar el número identificatiu de la declaració anterior.

Resum de les Dades Declarades Aquí s'inclourà la informació sol·licitada a cada casella:

Nombre total de persones i entitats relacionades. Import total anual de les operacions. Nombre total d'immobles relacionats. Import total d'operacions de lloguer de locals.

Relació de Declarats A les pàgines internes de l'Informe 347, es detallen les operacions realitzades amb tercers que superin el llindar establert.

Per a cada declarat, s'han de proporcionar les dades següents:

TIN y, en cas necessari, NIF del representant. Nom o raó social. Província i país (si no és espanyol ni opera a Espanya). Claus de les operacions. Relació d'immobles S'hi inclouran les dades relacionades amb operacions de lloguer de locals de negoci que superin el llindar especificat.

Per a cada immoble, es requerirà:

NIF de l'arrendatari i, i aplicar, del representant. Nom o raó social. Import total de l'operació. Referència cadastral i adreça completa de l'immoble.

Presentació de l'informe 347

La presentació es realitza telemàticament a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, utilitzant Cl@ve PIN o certificat electrònic, depenent de les circumstàncies del declarant.

Un cop presentat, es generarà un rebut de presentació i un codi segur de verificació com a comprovant.

Els comentaris estan tancats.