Notícies del fet cert – Facturació electrònica

Com sabreu, l'Agència Tributària està desenvolupant la normativa final per al compliment de la nova llei antifrau, 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473

Ja es van publicar a través del Reial decret 1007/2023, de 5 Desembre 2023, els requisits dels sistemes informàtics de facturació per a empresaris i professionals.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24840

I ara esperem la publicació de l'Ordre Ministerial d'especificacions tècniques i funcionals dels sistemes informàtics de facturació
A partir de la data d'aquesta publicació de la dita Ordre Ministerial, els desenvolupadors de programari de facturació tindran un termini de 9 mesos per adaptar els seus sistemes a la nova normativa.

I el 1 de juliol de 2025, de forma obligatòria, tots els programaris de facturació han de funcionar d'acord amb la nova normativa.
I tots els negocis d'empreses i autònoms estaran obligats a complir-la.
S'acaba així la possibilitat de fer factures escrites en paper o mitjançant Word o Excel.

Només seran legals, a Espanya, les factures emeses a través de sistemes informàtics adaptats a la nova normativa.

La normativa de l'Agència Tributària permet 2 modalitats:

– No, en realitat
En aquesta modalitat cal formatar la factura, signar-la amb certificat digital, guardar-la durant diversos anys, fer backups i assegurar-se que no es pot alterar (ni esborrar, ni alterar).

I cal crear un sistema de registre d'esdeveniments (que podeu sol·licitar Hisenda en qualsevol moment).

En aquest registre d'esdeveniments cal anotar tots els accessos i canvis que hi hagi hagut al sistema de factures.
I cal comptar amb un sistema com el de Veri*Factu per enviar les factures en el moment que les sol·liciteu Hisenda.
Tot aquest procés per garantir la traçabilitat, integritat, inalterabilitat, conservació, accessibilitat i llegibilitat de les factures és molt difícil de complir.
I el seu no compliment implica fortes sancions.

– Per ser veritat
En aquesta modalitat n'hi ha prou de formatar cada factura, encadenar-la mitjançant un hash i enviar-la al moment de la seva emissió.
També s'obliga a imprimir les factures incloent un codi QR que es generarà a través d'un procés determinat.
I amb això, atès que totes les factures obren en poder d'Hisenda, es donen per complerts la resta d'obligacions.
Per tant, no existeix el perill de sancions.
És la modalitat que recomana Hisenda.

Nosaltres només oferirem la modalitat Veri*Factu.

Us deixo els enllaços a la darrera presentació online de l'Agència Tributària, a la qual vaig assistir, de l' 14 de febrer.
La primera part és teòrica i explica la normativa:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/20240211SeminVerifactEEDD-ONIF.pdf
La segona és més pràctica i explica com funcionarà:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/20240211SeminVerifactEEDD-DIT.pdf

Els comentaris estan tancats.