Política Privadesa i Drets de les Persones

Política de privacitat

A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, l'empresa FACTURAONE SOFTWARE S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet.

L'empresa FACTURAONE SOFTWARE S.L. no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal de què és titular l'empresa FACTURAONE SOFTWARE S.L. no conté enllaços a llocs web de tercers. A l'accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de FACTURAONE SOFTWARE S.L.

Responsable de l'tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de l'interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de FACTURAONE SOFTWARE S.L.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que FACTURAONE SOFTWARE S.L. porta a terme es troba disponible al següent

finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que fa FACTURAONE SOFTWARE S.L. i que estan accessibles al registre d'activitats de tractament.

legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de la FACTURAONE SOFTWARE S.L. , així com quan la finalitat de l'tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat obligació legal, entre les que poden estar les comunicacions a l'Defensor el Poble, Jutges i tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que duen a terme per FACTURAONE SOFTWARE S.L.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant de l'empresa FACTURAONE SOFTWARE S.L. oa l'adreça de correu electrònic [email protected]

des del 25 de maig de 2018 serà directament aplicable el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

PRINCIPIS

Els principis de troben recollits en el Capítol II de l'Reglament. Estableix que les dades han de ser tractats en base als següents principis:

Principi de "licitud, transparència i lleialtat ", consisteix en què les dades han de ser tractats de manera lícita, lleial i transparent per a l'interessat.

Principi de "limitació de la finalitat", d'una banda, les dades seran tractades amb una o diverses finalitats determinades, explícites i legítimes i, per una altra, no poden ser tractats després per a una finalitat diferent per al qual van ser recollits, excepte per interès públic, estadístic, històric o investigació científica.

Principi de "minimització de dades", és a dir les dades recollides i tractades han de ser adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals se són tractats.

Principi de "exactitud", les dades han de ser exactes i estar actualitzats, sent necessari prendre les mesures raonables perquè es rectifiquin o suprimeixin les dades inexactes.

Principi de "limitació de l'termini de conservació" la conservació de les dades ha de limitar en el temps a l'assoliment dels fins que el tractament persegueix, llavors han de ser esborrats o al menys desproveïts de tot element que permeti identificar als interessats, llevat que, es guardin més temps per interès públic, estadístic, històric o investigació científica.

Principi de "integritat i confidencialitat", les dades han de ser tractats adoptant les mesures de seguretat que siguin necessàries per a garantir els mateixos incloent la confidencialitat d'aquests.

Principi de "responsabilitat proactiva" ( rendició de comptes), el responsable d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i demostrar que el tractament de les dades personals es porta a terme segons el Reglament.

MESURES DE COMPLIMENT

Registre d'Activitats de Tractament

El RGPD regula en el seu article 30 aquest registre que substitueix la inscripció de fitxers (vigent amb l'anterior LOPD 15/1999) i estableix que cada responsable i l'encarregat de l'tractament, portaran un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat.

Aquest registre ha de contenir la següent informació:

 • Nom i dades de contacte de l'responsable
 • Caps de el tractament
 • Descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals.
 • Les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals, inclosos els destinataris de tercers països o organitzacions internacionals.

Binomi dret / deure a la protecció de dades

Hi ha un binomi entre el dret a la protecció de dades de l'interessat i el deure a la protecció de dades que tenen els subjectes obligats.

El RGPD estableix que seran lícits els tractaments si compleixen al menys una de les següents condicions:

 • Que hi hagi un consentiment per part de l'interessat per tractar les seves dades personals amb la finalitat concreta.
 • Que el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte o les seves clàusules precontractuals en què l'interessat sigui part.
 • Que el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal de l'responsable.
 • Que el tractament sigui necessari per protegir l'interès vital d'una persona.
 • Tractament necessari en compliment d'una missió en interès públic o en exercici de poders públics de l'responsable.
 • Tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims d'un responsable sempre que no prevalguin drets i llibertats fonamentals de l'interessat.

LEGITIMACIÓ

Hi ha diferents formes de legitimar els tractaments de dades

 1. el Consentiment: atorgament i revocació

El consentiment és un dels aspectes fonamentals de la nova RGPD. El consentiment de l'interessat és una de les formes de legitimar el tractament de dades personals.

El Reglament el defineix en el seu article 4.11: "El consentiment és tota manifestació de voluntat lliure, específica, informat i poc ambigu per la qual l'interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen "

Perquè el consentiment es consideri lícit, és requisit imprescindible informar l'interessat de:

 • Qui és el responsable de l'tractament i com es pot posar en contacte amb ell.
 • Quina és la finalitat de l'tractament per al qual es vol demanar el consentiment.
 • Quin tractament es va a donar a aquestes dades.
 • Si es cediran (sobretot si és un tractament transfronterer).
 • Els drets que té qualsevol persona de la qual es guarden les dades.

Revocació de l'consentiment:

L'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

 1. El consentiment informat

Una de les principals novetats de l'RGPD és que el consentiment(per a qualsevol tractament de dades) ha de ser inequívoc, granular, revocable, informat i previ tal com es recull en els art 6 i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

DRET D'INFORMACIÓ

Quan es recullen les dades de caràcter personal, el responsable de l'tractament ha de complir amb el dret d'informació.

Per a complir aquest dret, l'AEPD recomana que aquesta informació se't faciliti per capes o nivells de manera que:

Se't faciliti una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les teves dades personals.

I d'altra banda, que se't remeti la resta de les informació, en un mitjà més adequat per a la seva presentació, compressió i, si es desitja, arxiu.

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

1.ª Capa: informació bàsica (resumida)

 • La identitat de l'responsable de l'tractament
 • Una manera fàcil, els caps de el tractament, incloent l'elaboració de perfils si existís
 • La base jurídica de l'tractament
 • Previsió o no de cessions. Previsió o no de transferències a tercers països
 • Referència a l'exercici de drets

2.ªCapa: informació addicional (detallada)

 • Dades de contacte de l'responsable. Identitat i dades de l'representant (si existís). Dades de contacte de l'delegat de protecció de dades (si existís).
 • Descripció ampliada dels caps de el tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica de l'tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic o interès legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament. Dret a retirar el consentiment prestat. Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control.

Dades no obtinguts directament de tu

En el supòsit en que les teves dades personals no hagin estat obtinguts directament de tu, se't facilitarà, a més de la informació indicada anteriorment:

En la informació bàsica (1ª capa, resumida):

 • la font (procedència) de les dades

I en la informació addicional (2ª capa, detallada):

 • la informació detallada de l'origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d'accés públic
 • la categoria de dades que es tractin

Aquesta informació se't facilitarà dins d'un termini raonable, com a molt tard en un mes, llevat que:

 • Si les dades personals han d'utilitzar-se per una comunicació amb l'afectat, com a molt tard en el moment de la primera comunicació a l'esmentat afectat
 • Si està previst comunicar-los a un altre interessat, com a molt tard en el moment en què les dades personals siguen comunicades per primera vegada

Drets de les Persones

DRET D'ACCÉS

El dret d'accés és el teu dret a dirigir-te a l'responsable de l'tractament per conèixer si està tractant o no les dades de caràcter personal i, en el cas que s'estigui realitzant aquest tractament, obtenir la següent informació:

 • Una còpia de les teves dades personals que són objecte de tractament
 • Els caps de l'tractament
 • Les categories de dades personals que es tractin
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals
 • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
 • L'existència d'el dret de l'interessat a sol·licitar a l'responsable: la rectificació o supressió de les seves dades personals, la limitació de l'tractament de les seves dades personals o oposar-se a aquest tractament
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de Control
 • Quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de tu, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, i al menys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat
 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tens dret a ser informat de les garanties adequades en les que es realitzen les transferències

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L'exercici d'aquest dret suposa que podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda de l'responsable de l'tractament.

Tenint en compte els caps de el tractament, tens dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

A la teva sol·licitud hauràs d'indicar a quines dades vols dir i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, hauràs acompanyar la sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les teves dades.

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

DRET D'OPOSICIÓ

aquest dret, com el seu nom indica, suposa que et pots oposar al fet que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents supòsits:

Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d'interès públic o en l'interès legítim, inclòs l'elaboració de perfils:

 • El responsable deixarà de tractar les dades llevat que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting directa, inclosa també l'elaboració de perfils anteriorment esmentada:

 • Exercitat aquest dret per a aquesta finalitat, les dades personals deixaran de ser tractats per aquests fins

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

DRET DE SUPRESSIÓ

Se trata del llamado derecho al olvido. El interesado tiene derecho a obtener del responsable la supresión de sus datos siempre que se de alguna de las siguienetes circunstancias:

 • Si les vostres dades personals no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
 • Si el tractament de les teves dades personals s'ha basat en el consentiment que vas prestar a l'responsable, i retires el mateix, sempre que l'esmentat tractament no es basi en una altra causa que ho legitimi
 • Si t'has oposat a el tractament de les teves dades personals a l'exercitar el dret d'oposició en les següents circumstàncies
  • El tractament de l'responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per a legitimar el tractament de les teves dades
  • A que les teves dades personals siguin objecte de màrqueting directa, incloent l'elaboració perfils relacionada amb l'esmentada màrqueting
 • Si les vostres dades personals han estat tractats il·lícitament
 • Si les vostres dades personals han de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui a l'responsable de l'tractament
 • Si les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1 (condicions aplicables a el tractament de dades dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació).

A més, el RGPD a l'regular aquest dret el connecta de certa forma amb l'anomenat "dret a l'oblit", de manera que aquest dret de supressió s'ampliï de manera que el responsable de l'tractament que hagi fet públiques dades personals estigui obligat a indicar als responsables de l'tractament que estiguin tractant aquestes dades personals que suprimeixin tot enllaç a ells, o les còpies o rèpliques d'aquestes dades.

no obstant això, aquest dret no és il·limitat, de tal manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'responsable, per raons d'interès públic, en l'àmbit de la salut pública, amb fins d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístiques, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

és a dir, elm derecho de supresión no significa que tengan que desaparecer del sistema del responsable, lo que significa es que no se pueden tratar.

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Este nuevo derecho consiste en que el responsable sólo puede tratar los datos con el consentimiento del interesado, salvo por motivos de conservación, para el ejercicio, formulación o defensa de reclamaciones, por interés público o para proteger los derechos de la persona ( tantio físicas como jurídicas). La limitación del tratamiento de tus datos que realiza el responsable, si bé el seu exercici presenta dues vessants:

Pots sol·licitar la suspensió de l'tractament de les teves dades:

 • Quan impugnes l'exactitud de les teves dades personals, durant un termini que permeti el responsable seva verificació
 • Quan t'hagis oposat a el tractament de les teves dades personals que el responsable realitza en base a l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els teus

Sol·licitar a l'responsable la conservació teves dades:

 • Quan el tractament sigui il·lícit i t'has oposat a la supressió de les teves dades i al seu lloc demanes la limitació del seu ús
 • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats de l'tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

Dret a la PORTABILITAT

La finalitat d'aquest nou dret és reforçar encara més el control de les teves dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, rebis les teves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguis transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament, sempre que el tractament es legitimi basant-se el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte.

no obstant això, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'responsable. Este derecho se podrá ejercer si no afecta a los derechos de otras personas.

Descarregui aquí el formulari per exercir el dret davant el responsable de l'tractament de dades de caràcter personal.

Responsable de l'tractament de les teves dades personals

 • empresa: FACTURAONE SOFTWARE S.L. – B72490527
 • Identitat de l'responsable: FACTURAONE SOFTWARE S.L.
 • nom comercial: FacturaOne
 • NIF / CIF: B72490527
 • direcció: Josep Capdevila 24, Palafolls, província Barcelona
 • correu electrònic: [email protected]
 • activitat: Programa de gestió ERP per a autònoms i pimes

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m'enviïs a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades de les meves usuaris implement totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Els serveis prestats per FACTURAONE SOFTWARE S.L. , s'ubiquen en Centres de Dades albergats en Alcobendas Madrid, no recorrent a altres encarregats per dur a terme determinades activitats de tractament llevat que així s'especifiqui en l'oferta de serveis o en les condicions particulars de l'servei contractat.

Mesures de seguretat

El RGPD estableix que, en funció de l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els caps de l'tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, s'hauran d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc.

Per avaluar l'adequació de el nivell de seguretat, s'han de tenir en compte els riscos que tingui el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. En aquest sentit es pot seguir la Guia pràctica d'Anàlisi de riscos desenvolupada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • La seudonimización i el xifrat de dades personals, tot el sistema aquesta xifrat amb certificat SSL
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic
 • Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de l'tractament

Atès que FACTURAONE SOFTWARE S.L. proporciona únicament la infraestructura tècnica, i en els casos en què s'inclogui o contracti l'administració i gestió a nivell de sistema operatiu i / o aplicacions, les mesures de seguretat proporcionades per FACTURAONE SOFTWARE S.L. es limiten a aquestes funcions, estant exclosos altres aspectes, fora de l'entorn i el servei prestat per FACTURAONE SOFTWARE S.L. , i que el responsable de l'tractament té l'obligació de considerar.

En funció d'aquells serveis que siguin contractats pel client, FACTURAONE SOFTWARE S.L. es responsabilitza d'implantar les següents mesures de seguretat en els serveis prestats exclusivament en els termes que a continuació es detallen per cada grup, és responsabilitat de el client revisar que aquestes mesures s'ajusten a el nivell de seguretat aplicable a el risc associat a el tractament de dades personals específic que realitzarà utilitzant el servei de FACTURAONE SOFTWARE S.L.

Els Centres de Procés de Dades on s'alberga la infraestructura que presta el servei estan equipades amb control d'accés i sistemes de monitorització i control per garantir que únicament accedeix a les mateixes el personal autoritzat. El control d'accés físic disposarà d'un registre que permetrà determinar l'usuari que va accedir a un determinat moment a les dependències. així mateix, aquests Centres de Procés de Dades compten amb sistemes de gestió ambiental (temperatura i humitat), i sistemes d'alimentació ininterrompuda, comptant amb sistemes de detecció i extinció d'incendis.

El personal d'administració i operació de sistemes de FACTURAONE SOFTWARE S.L. ha rebut la formació necessària per a realitzar les tasques de gestió en els sistemes implicats, disposa de les normes i procediments per a la realització de les mateixes i és conscient el compromís de FACTURAONE SOFTWARE S.L. pel que fa a la confidencialitat i integritat de les dades de client. Aquestes funcions no inclouen les relatives a l'administració i gestió que, segons les condicions dels serveis contractats, hagi de realitzar el client.

Els empleats de FACTURAONE SOFTWARE S.L. tindran accés autoritzat únicament als recursos necessaris per a l'acompliment de les seves funcions d'administració i operació. El client tindrà la responsabilitat d'establir els mecanismes de control d'accés necessaris amb les eines destinades a tal fi en el servei contractat segons el que estipula les condicions de l'servei contractat, així com els relatius a aplicacions propietàries instal·lades pel client.

FACTURAONE SOFTWARE S.L. realitza la gestió i inventari dels suports lliurats pel client o resultants de la realització de còpies de seguretat. Així mateix, FACTURAONE SOFTWARE S.L. té implantades mesures per a la destrucció i rebuig de suports. La sortida d'aquests suports fora dels locals de FACTURAONE SOFTWARE S.L. es realitza sempre que hi hagi autorització prèvia de el client. El client serà responsable de la informació que, obtinguda a través de la xarxa amb accés autoritzat, sigui emmagatzemada en suports propis.

FACTURAONE SOFTWARE S.L. realitzarà còpies de seguretat de la informació de client segons el model de servei de Backup contractat, quota i planificació.

FACTURAONE SOFTWARE S.L. realitza operacions de control general per verificar el correcte funcionament de la plataforma que proporciona el servei de backup.

Llevat que s'especifiqui el contrari en les condicions particulars de l'servei contractat o es contracti expressament, FACTURAONE SOFTWARE S.L. no proporciona redundància geogràfica en les còpies de seguretat, estant situats els sistemes de backup en el mateix centre que els sistemes d'informació.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracte en FacturaOne procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Formulari de subscripció.
 • Formulari de venda.
 • Registre de compte.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FACTURAONE SOFTWARE S.L. estic tractant dades personals que em concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si és el cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservaré per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. FACTURAONE SOFTWARE S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracte teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara i entra en el seu compte o crea un compte, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable: FACTURAONE SOFTWARE S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. A l'facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzat, gestionada i emmagatzemada per FacturaOne.com només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En FacturaOne ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 1. Formulari de contacte: Demano les dades personals: nom, correu electrònic, per respondre als requeriments dels usuaris de FacturaOne.com. per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet España S.L.U. Centre de dades Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.
 2. Formulari de venda: L'usuari disposa de diferents formularis de compra subjectes a les condicions de contractació especificades en les meves condicions de contractació particulars per a cada producte o servei on se't requeriran dades de contacte i de pagament. Demano les dades personals: nom, cognom, CIF / NIF, correu electrònic, direcció, dades de facturació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet España S.L.U. Centre de dades Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.
 3. Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licito les dades personals: nom, correu electrònic, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l'usuari a l'realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletters estan gestionats per Mailchimp. A l'utilitzar els serveis d'aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, has de saber que Mailchimp té els seus servidors allotjats fora de la UE, als EUA i està acollit a l'acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció.
 4. Formulari de registre de compte: En aquest cas, sol·licito les dades personals: nom, correu electrònic, per gestionar l'alta de registre del teu compte. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d'1&1 Internet España S.L.U. Centre de dades Madrid (proveïdor de hosting de FacturaOne) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. FACTURAONE SOFTWARE S.L. pot tenir presència a xarxes socials. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de FACTURAONE SOFTWARE S.L., es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de FacturaOne.com. Tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de FacturaOne.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

FacturaOne, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l'col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de l'contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • No se solicite su supresión expresa por parte del interesado.

A què destinataris es comunicaran les teves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, FacturaOne.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels meus serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservo en aquesta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: 1&1 Internet España S.L.U. Centre de dades Madrid, amb domicili en Avinguda de la Vega, 1 – edifici Veganova (Edif.3 planta 5º porta C), Alcobendas Madrid. Més informació en 1&1 Internet España S.L.U. Centre de dades Madrid, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a FACTURAONE SOFTWARE S.L.

plataforma web: WordPress.org, més informació en https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a FACTURAONE SOFTWARE S.L.

Màrqueting per correu electrònic: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), domiciliada als EUA. Més informació a www.mailchimp.com The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de gestió de email màrqueting a FacturaOne.

anàlisis de Google: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amfiteatre Parkway, Vista de muntanya (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a FacturaOne.com a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de FacturaOne.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Google Adsense: Aquesta web està associada a Google per mostrar anuncis als usuaris que accedeixen a aquest web. A l'col·laborar amb google, s'utilitzen cookies per mostrar anuncis relacionats amb les teves cerques recents i mostrar anuncis més rellevants. S'inclouen en aquest tipus de galetes serveis de tercers com: AdSense, AdWords i Google Analytics, així com una sèrie de serveis de la marca DoubleClick. A l'visitar aquesta pàgina, s'envien galetes procedents d'aquests serveis a la teva navegador. Consulta més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google , i descobreix com Google utilitza aquestes cookies.

Pots utilitzar la configuració d'anuncis per administrar els anuncis de Google que se't mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els teus interessos. Encara que decideixis no rebre aquest tipus d'anuncis, poden seguir apareixent en funció de factors com la ubicació general derivada de la direcció. Els serveis d'inclusió en directori seran gratuïts referenciats en la pròpia web, FacturaOne.com procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen a la web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l'exactitud en tot moment de les dades consignades en les mateixes.

Dades de navegació

A l'navegar per FacturaOne.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:

 • anàlisis de Google.
 • Consola de cerca.

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Els teus drets a l'facilitar les teves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FacturaOne.com s'estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.

FACTURAONE SOFTWARE S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a [email protected]

Secret i seguretat de les dades

FACTURAONE SOFTWARE S.L. es compromet en l'ús i el tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que faig servir), de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

FACTURAONE SOFTWARE S.L. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d'Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a FacturaOne.com exonerant FACTURAONE SOFTWARE S.L., de qualsevol responsabilitat a l'respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de FACTURAONE SOFTWARE S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

Canvis en la política de privacitat

FACTURAONE SOFTWARE S.L., es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

correus comercials

D'acord amb la LSSICE, FacturaOne.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. en conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha hagut al web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, FacturaOne.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 01/10/2022.